Amahiganwa ya kivandimwe mu mupira w’amaguru azohuza urwaruka

Share

Mu ntumbero yo gukomeza kunywanisha Urwaruka rwo mu ntara ya Bujumbura mu butandukane bwarwo, Uwurongoye inama nkuru y’Urwaruka mu ntara ya Bujumbura yatanguje ku mutaga wo kur’uyu w’Imana igenekerezo rya 18/08/2019 amahiganwa ya kivandimwe mu mupira w’amaguru azohuza urwaruka rwo ku mitumba yose igize komine ya Isale, urukino rwo kugurura izo nkino rwahuje urwaruka rwo ku mutumba Gishingano n’Urwaruka rwo ku mutumba Benga mur’iyo komine nyene, urwo rukino rwabereye ku mutumba Benga ku kibuga caho bita kwa Kanuma.

Rwar’urukino rubereye ijisho kuraba, imbere yuko urukino rutangura Uwurongoye inama nkuru y’urwaruka mu ntara yabanje guha impanuro urwo rwaruka zishingiye kukubandanya babumbatiye amahoro n’umutekano hanyuma bagakomeza ibikorwa bibateza imbere aho babaye. Uwurongoye inama nkuru y’Urwaruka yashimiye kandi imvukira zo muri komine ya Isare ziri hafi y’urwo rwaruka mur’ivyo bikorwa aho twovuga nka Nyakubahwa Umushikiranganji w’Imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu ndetse na Nyakubahwa Musitanteri wa komine Isare yitanze cane muvyari bikenewe vyinshi kugira ngo ico gikorwa gitanguzwe ku mugaragaro n’abandi bose umwe wese ico yafashije, yaboneyeho akaryo ko gutumirira izindi mvukira ngo umwe wese abe hagufi y’Urwaruka kuko aribwo Burundi bw’uyu musi n’ejo, yamenyesheje kandi ko agiye gukora ibishoboka vyose ngo ico gikorwa gitanguzwe no mu yandi ma komine.

Leave A Reply