Isekeza ryo gusigurira abenegihugu impinyanyuro zo mw’itegeko regenga amatora ya 2020

Share

Kuri uyu wa 5/8/2019 nyakubahwa Buramatari w’lntara yacu nziza ya Bujumbura GACUTI NADINE  yaramutse yugurura isekeza ridasanzwe ku murwa mukuru wa Komine KABEZI  rizokorwa muma komine icenda ryo gusigurira abarongoye abandi mu bisata vyose bigize amakomine yacu ingingo nkurunkuru  zahinyanyuwe mw’itegeko rigenga amatora yo muri 2020. Iyo nama rero yari yatumiwemwo abarongoye abandi mu ma zones, kumitumba, abarongoye amashirahamwe n’amashengero, abaserukira igiporisi igisirikare n’abandi bose barongoye ubuzi kurwego rwa komine ndetse n’abandi banyacubahiro batari bake bavuka muri komine kabezi  barangurira imirimo mu zindi Ntara.  Twobamenyesha yuko iryo sekeza rizobandanya kugeza ku mitumba yose igize intara ya bujumbura.

Leave A Reply